Projekt UE

PROJEKT – Żłobek Akademia Małych Odkrywców 2

numer projektu: RPLD.10.01.00-10-B004/18-00

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ADRES Żłobka: ul. Krokusowa 32/34, 92-101 Łódź

tel. 667-208-200

e-mail: zlobek@maliodkrywcy.eu

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 07:00 – 17:00
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2018 r. – 30.09.2020 r.

Wartość projektu: 676 881,26 zł Dofinansowanie: 615 961,94 zł
OSOBA DO KONTAKTU: Rafał Włodarski tel. 500-261-311 e-mail: r.wlodarski90@tlen.pl
BIURO PROJEKTU: ul. Krokusowa 32/34 92-101 Łódź

CEL: Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej, powrót lub wejście na rynek pracy w okresie 01.10.2018 r. – 30.09.2020 r. 15 osób (14 kobiet, 1 mężczyzna) mieszkających / pracujących / uczących się w województwie łódzkim, zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Regulaminem konkursu, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Wzrost aktywności zawodowej rozumiany jest jako utrzymanie zatrudnienia przez 10 osób (10kobiet) po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka oraz umożliwienie aktywnego poszukiwania pracy i znalezienia zatrudnienia przez 4 kobiety i 1 mężczyznę bezrobotne lub bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w powrocie na rynek pracy. Utworzenie 15 miejsc opieki w żłobku przyczyni się do osiągnięcia celu projektu. Projekt przyczyni się do realizacji RPO WŁ 2014-2020, wpisuje się w realizację celu szczegółowego PI 8 IV, jakim jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Zwiększenie dostępności liczby miejsc żłobkowych wpłynie na pogodzenie życia rodzinnego z pracą zawodową mieszkańców miasta Łodzi i powiatu wschodniego łódzkiego gminy Nowosolna. Projekt jest zgodny z SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Rodzaj wsparcia: Wzrost poziomu aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dokładna data – od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. Od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:00

Adres realizacji wsparcia: ul. Krokusowa 32/34, 92-101 Łódź

PROJEKT – Żłobek Akademia Małych Odkrywców 2

numer projektu: RPLD.10.01.00-10-B004/18-00
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.