REKRUTACJA

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTYU NIEZBĘDNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE „ŻŁOBEK AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW 2”

PROSIMY O POBRANIE, DOKŁADNE  ZAPOZNANIE SIĘ Z ICH TREŚCIĄ ORAZ UZUPEŁNIENIE.

UZUPEŁNIONE WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SIEDZIBY – ul. Krokusowa 32/34, 92-101 Łódź

PROJEKT – Żłobek Akademia Małych Odkrywców 2

numer projektu: RPLD.10.01.00-10-B004/18-00
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.