REKRUTACJA 2019-2020

 

Grupa unijna liczy 15 miejsc dla dzieci w wieku 3-7 lat.

Przedszkole prowadzi nabór ciągły

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne:

WSZYSTKIE WYPEŁNIONE I PODPISANE DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ:

1/ osobiście w biurze projektu – ul. Krokusowa 32/34, 92-101 Łódź

2/ za pośrednictwem operatora pocztowego ul. Krokusowa 32/34, 92-101 Łódź

3/ drogą mialową na adres przedszkoleolechow@maliodkrywcy.eu (w przypadku przesłania dokumentów w formie skanu osoby składające dokumenty będą zobowiązane dostarczyć oryginały dokumentów do biura projektu)

PROJEKT – Przedszkole równych szans

numer projektu: RPLD.11.01.01-10-0034/18
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.