REKRUTACJA 2022 UE

 

Liczba miejsc: 15 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 przy ul. Pomorskiej 604 oraz 15 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 przy ul. Chałubińskiego 32.

Placówki prowadzą nabór ciągły

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne:

WSZYSTKIE WYPEŁNIONE I PODPISANE DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ:

1/ osobiście w biurze projektu – ul. Krokusowa 32/34, 92-101 Łódź

2/ za pośrednictwem operatora pocztowego ul. Krokusowa 32/34, 92-101 Łódź

3/ drogą mialową na adres zlobek@maliodkrywcy.eu (w przypadku przesłania dokumentów w formie skanu osoby składające dokumenty będą zobowiązane dostarczyć oryginały dokumentów do biura projektu)

PROJEKT – Równe szanse, równy start

numer projektu: RPLD.10.01.00/3/21/0002
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.