WYTYCZNE W ZWIĄZKU Z COVID-19

Drodzy Rodzice,

dbając o najwyższe standardy zachowania bezpieczeństwa Dzieci, Państwa oraz naszych Pracowników wprowadziliśmy specjalne procedury związane z nową rzeczywistością w jakiej przyszło funkcjonować placówkom wychowania przedszkolnego i żłobkom. Poniżej przedstawiamy wytyczne oraz obostrzenia dotyczące Was oraz naszych Pracowników. Procedury te zostały storzone na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polistyki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Część wytycznych zostaje wprowadzona bezterminowo, część zaś wprowadzona została przynajmniej do 24 maja (z możliwością przedłużenia).

 

Wszystkim nam przyszło funkcjonować w nowej, niekomu wcześniej nie znanej rzeczywistości. Poniższe wytyczne są bardziej restrykcyjne niż zalecenia instytucji zarządzającyh placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Zostały one wprowadzone ze względu na ogromną odpowiedzialność, która na nas ciąży – zapewnienie bezpiecznej opieki nad Twoim Dzickiem, która jednak nie będzie pozbawiona empatii oraz czułości. prosimy o wyrozumiałość i bezwzględne stosowanie się do zaleceń oraz poniższych wytycznych. Dizęki temu będziemy mogli być spokojni o zdrowie naszych bliskich.

UWAGA – zapoznaj się ze wszystkimi zasadami działania naszych placówek od 11 maja 2020 r.

Sprawdź również wytyczne dla Nauczycieli i Pracowników – z nich wynika wiele czynności, które będą chroniły Twoje Dziecko.

Wewnętrzna procedura postępowania w Akademii Małych Odkrywców obowiązująca w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19

1) OBOSTRZENIA DLA RODZICÓW

Zmiana systemu przyprowadzania i dobierania Dzieci

Nad logistyką przyprowadzania i odbierania Dzieci czuwać będzie wyznaczony pracownik placówki. Będzie on kontrolował ilość osób w szatni. Do szatni jednocześnie mogą wejść maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz 4 dzieci (łącznie 6 osób; podkreślamy, że dotyczy to Dzieci uczęszczających do placówki; Dzieci spoza placówki będą musiały zaczekać przed budynkiem). Osoby przyprowadzające i odbierające Dzieci czekają przed wejściem do momentu zezwolenia na wejście. Pracownik będzie również kontrolował stan zdrowia Dziecka przy przyprowadzaniu do placówki (pomiar temperatury termometrem elektronicznym bezdotykowym, sprawdzenie wizualne stanu zdrowia dziecka). Prosimy, aby w miarę możliwości Dzieci przyprowadzane były przez osoby w wieku poniżej 60 roku życia (dbałość o zdrowie osób najbardziej narażonych).

Odpowiedzialność społeczna – przyprowadzamy zdrowe Dzieci

Dbamy o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo. Nie przyprowadzamy do placówki Dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi. Pracownik czuwający nad wprowadzaniem Dzieci do placówki może odmówić wstępu jeżeli zaobserwuje jakiekolwiek niepokojące go symptomy. Odmowa przyjęcia do placówki może mieć miejsce nawet jeżeli przedstawione zostanie zaświadczenie od lekarza o dobrym stanie zdrowia dziecka (wyjątek stanowią orzeczenia aktualne orzeczenia od lekarzy specjalistów np. pulmonologa, alergologa).

Wspólne bezpieczeństwo – nie odprowadzamy Dzieci do sal

Rozłąka z Rodzicem, szczególnie po dłuższym czasie spędzanym wspólnie, może wywoływać w niektórych Dzieciach emocjonalne reakcje. Niemniej dbając o wspólne bezpieczeństwo Dziecko po wizycie w szatni zaprowadzane jest przez osobę do tego wyznaczoną do sali, a Rodzice opuszczają placówkę. Niedozwolone są pożegnania przy drzwiach sal zabaw, wędrówki po placówce itp.

Empatiamyślimy o innych

Staramy się działać w taki sposób, aby ułatwić korzystanie z placówki innym osobom. Wprowadzanie Dzieci do placówki oraz ich odbieranie powinno zająć możliwie krótki czas (nie więcej niż 2-3 minuty). Czasowo odkładamy wspieranie samodzielności na rzecz dbałości o sprawny przebieg wprowadzania Dzieci do placówek.

Wspólne bezpieczeństwo 2do placówki wchodzimy bez dodatkowych przedmiotów

Do odwołania do placówek nie można wprowadzać oraz pozostawiać w nich przedmiotów z zewnątrz – wózków, rowerków, hulajnóg, fotelików a także żadnych zabawek, przytulanek itp. Wyjątek stanowią przedmioty ułatwiające poruszanie się np. wózki inwalidzkie, kule ortopedyczne. Przedmioty takie jak rowerki, wózki itp. będzie można pozostawić przed placówką.

Kontakt z Nauczycielami / Opiekunamiminimalizacja

Nauczyciele i opiekunowie będą kontaktowali się z Rodzicami telefonicznie oraz mailowo. Utworzone i przekazane Rodzicom zostały adresy mailowe dla poszczególnych grup. Nie rezygnujemy z zadań zdalnych, które będą wzbogaceniem opieki w placówkach. Rozmowy na temat rozwoju Dzieci, ich zachowania, przekazywanie prac itp. odbywać będzie się za pośrednictwem możliwych dróg zdalnych.

Pamiętamy o wytycznych sanitarnych

Przyprowadzając Dzieci do placówki pamiętamy o stosowaniu maseczek ochronnych (również wewnątrz budynku), dezynfekcji rąk oraz tzw. dystansie społecznym.

Niepokojące symptomy

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u Dziecka podczas pobytu w placówce Rodzic ma obowiązek odebrać Dziecko niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Nauczyciela/ Opiekuna, nie później jednak niż 45 min. W czasie tym zastosowane zostaną odrębne procedury związane zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa dla Dziecka oraz innych osób przebywających w placówce. Wyznaczamy i przygotowujemy pomieszczenia (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w których będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Wspieramy Nauczycieli / Opiekunów

W miarę możliwości przygotowujemy Dzieci do nowej rzeczywistości w placówkach. Tłumaczymy jaka jest sytuacja oraz jak ważne jest sprawne przeprowadzenie procesu wchodzenia do sali zabaw. Pierwsze tygodnie będą również oswajaniem Dzieci z nową rzeczywistością.

Pracujemy krócej

Skracamy pracę naszych placówek – 7.30-16.30.

Jest nas mniej

Ograniczamy liczbę przyjmowanych do placówek Dzieci do 12 Dzieci na grupę (w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego do 14). Dotąd nieużytkowane sale zabaw będą przydzielone grupom utworzonym z podziału grup, które dotychczas liczyły 25 Dzieci. Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo mają Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, chyba że ankieta rozpoznawcza (patrz punkt poniżej) wskazuje na ryzyko.

Informuj nas

Każdy z Państwa zostanie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety informacyjnej na temat stanu zdrowia Dziecka oraz możliwych kontaktach potencjalnie niebezpiecznych pod względem zdrowotnym. Informuj nas o każdej sytuacji mogącej mieć wpływ na osoby korzystające z placówki (Dzieci, Pracowników, Rodziców).

Placówki tylko dla Dzieci

Do 24 maja nie prowadzimy zajęć dodatkowych i aktywności fakultatywnych w placówkach (okres ten może zostać przedłużony). Nie wpuszczamy do placówki także osób z zewnątrz (kurierów, listonoszy, przedstawicieli handlowych, przedstawicieli organów kontroli itp.).

Odpowiedzialność

Nie posyłaj Dziecka do przedszkola/żłobka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Pamiętaj, że to Ty jesteś odpowiedzialny za przyprowadzanie Dziecka do placówki.

 

2) WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI / OPIEKUNÓW / POMOCY

Restrykcyjna dbałość o higienę

Restrykcyjne przestrzeganie podstawowych zasad higieny, częste mycie rąk, dezynfekcja rąk niezwłocznie po wejściu do placówki, następnie co 30 min. oraz w razie potrzeby.

Zmiana odzieży wierzchniej

Zabieraj ze sobą ubranie na zmianę. Po przyjściu do pracy koniecznie zmień buty, spodnie, koszulkę (również sweter czy bluzę). Do sal nie wnosimy żadnych dodatkowych rzeczy poza telefonem. Inne przedmioty (posiłki, leki, środki higieny osobistej pozostawiamy w szafkach pracowniczych).

Zabezpieczenia osobiste

Poruszamy się w pracy wyłącznie w przyłbicach ochronnych. Osoba wyznaczona do kontrolowania przyprowadzania i odbierania Dzieci zobowiązana jest dodatkowo stosować rękawiczki ochronne.

Dezynfekcja

Osoby dbające o czystość placówki o godz. 9.00, 14.00 oraz 16.00 dezynfekują w placówce klamki (łącznie z klamkami drzwi wyjściowych i furtki), poręcze schodów, włączniki światła, słuchawki domofonów, uchwyty krzeseł i blaty. Codziennie przed zamknięciem sale zabaw powinny zostać zdezynfekowane przy pomocy lamp UV. Codziennie po pracy dezynfekujemy również własne przyłbice.

Zdrowe powietrze

Przewietrzamy pomieszczenia tak często jak to możliwe (przynajmniej raz na 1 godz.). Korzystamy z systemów wentylacji mechanicznej.

Rzeczy osobiste Dzieci

Osobiste rzeczy Dzieci oddawane Rodzicom do prania w każdy piątek. Pilnujemy aby do sali zabaw nie były wnoszone żadne przedmioty np. zabawki Dzieci, przytulanki itp.

Ograniczenie ilości zabawek

Z sal zabaw zabieramy maskotki oraz dywany. Resztę zabawek dzielimy na grupy. Jedna grupa zabawek jest użytkowana. W kolejnym dniu zabawki użytkowane zostają zdezynfekowane a w tym czasie Dzieci korzystają z drugiej grupy.

Plac zabaw

Z użytku wyłączamy piaskownice. Plastikowe elementy placu zabaw dezynfekujemy przynajmniej raz dziennie. Pilnujemy aby osobne grupy zajmowały oddzielne przestrzenie placu zabaw i ogrodu.

Dajemy przykład

Przestrzegamy wszystkich wytycznych i zasad higieny. Jesteśmy w tej kwestii wzorem dla Dzieci. Zwracamy uwagę, aby Dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Przypominamy zasady zakrywania ust np. podczas kichania czy ziewania.

Edukujemy Dzieci

Prowadzimy zajęcia z zakresu przestrzegania zasad higieny, utrwalenia prawidłowego sposobu mycia rąk, a także oswajamy Dzieci z nową rzeczywistością. Wyjaśnij Dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

Zajęcia na zewnątrz

Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe maksymalną ilość czasu spędzamy z Dziećmi na zewnątrz.

Kontrolujemy stan zdrowia

Dokonujemy pomiarów temperatury Dzieci (termometrem elektronicznym bezdotykowym) trzy razy dziennie – przy wejściu, ok. godz. 10.00 oraz ok. godz. 13.00. Pamiętamy, aby sposób pomiaru był dla Dzieci przyjazny. Jeżeli pojawią się niepokojące symptomy odnotowujemy je w odpowiednim formularzu oraz informujemy dyrekcję placówki. Jeżeli stwierdzone zostaną objawy chorobowe u któregoś Dziecka stosujemy osobną procedurę (Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów chorobowych).

Placówki tylko dla Dzieci

Do 24 maja nie prowadzimy zajęć dodatkowych i aktywności fakultatywnych w placówkach (okres ten może zostać przedłużony). Nie wpuszczamy do placówki także osób z zewnątrz (kurierów, listonoszy, przedstawicieli handlowych, przedstawicieli organów kontroli itp.). Również dowozy z cateringu będą pozostawiane przy wejściu do placówki, a wnoszone przez pracowników.

Wyjścia poza placówkę

Nie organizujemy wyjść poza placówkę (wyjąwszy plac zabaw, ogród).

Wyżywienie Dzieci

Rezygnujemy z samodzielnego nakładania posiłków. Posiłki rozdzielamy w pomieszczeniu rozdzielni i tak podajemy Dzieciom. Staramy się podczas posiłków zapewnić możliwą bezpieczną odległość pomiędzy Dziećmi.

Korzystanie z łazienek

Dzieci podczas korzystania z łazienek są pod opieką Nauczycieli/Opiekunów. Zwracamy uwagę na częste mycie rąk. Do 24 maja rezygnujemy z mycia zębów w placówce. Przypominamy Rodzicom aby dbali o częste szczotkowanie zębów Dzieci w domu.

Leżakowanie

Dbamy aby łóżeczka były od siebie w możliwie bezpiecznej odległości. Po każdym leżakowaniu odkażamy łóżeczka.

Zachowujemy zdrowy rozsądek

Działamy zgodnie z wytycznymi oraz procedurami dbając o zdrowie Dzieci, własne oraz Rodziców. Pamiętamy jednak o zdrowym rozsądku i praktycznym podejściu do sprawowanych obowiązków.

SPRAWDŹ TAKŻE:

>> WYTYCZNE MEN oraz GIS dla przedszkoli

>> WYTYCZNE MRPiPS dla żłobków

>> SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE GIS